Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"


Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” została zawiązana w 2007 r. Stowarzyszenie w KRS zostało zarejestrowane 25 marca 2008 r. Obszar działania LGD wynosi 641,05 km2 i obejmuje cztery gminy: Linię, Luzino, Łęczyce i Szemud. Na jej obszarze mieszka 54 036 osób (stan na 31.12.2020 r.).
Logo stowarzyszenia to czarny napis Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” na żółtym tle. Obok litery „K” namalowano drogę ze schematycznymi zielonymi drzewami. Barwy napisu nawiązują do tradycyjnych barw kaszubskich, zieleń natomiast symbolizuje obszary atrakcyjne przyrodniczo.
Celem działania stowarzyszenia jest popularyzacja regionu, aktywizacja mieszkańców oraz wspieranie rozwoju kulturalnego, a także ochrona dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych obszaru.
Stowarzyszenie LGD "Kaszubska Droga" opiera się na oddolnym partnerskim podejściu, które ma się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich przez współpracę partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD „Kaszubska Droga” realnie wpływa na rozwój gmin swojego obszaru. Dzięki wsparciu dotacyjnemu uzyskanemu za pośrednictwem LGD z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości, budowę ogólnodostępnej infrastruktury, aktywizację społeczności lokalnej Stowarzyszenie przyczynia się do poprawy jakości życia na swym obszarze. Misją Stowarzyszenia LGD „Kaszubska Droga” jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w roku 2006 z inicjatywy lokalnych liderów z obszaru gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko, Tarnów Opolski. W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Swą nazwę Stowarzyszenie zaczerpnęło z charakterystycznego wzniesienia, będącego wygasłym przed milionami lat wulkanem, jakim jest Garb Chełmu (406 m.n.p.m.), zwanym potocznie Górą św. Anny. Tu znajduje się Bazylika z bardzo cenną figurą Świętej Anny Samotrzeciej - stanowiąc miejsce święte - powód pielgrzymek tysiąca wiernych. Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz tak urzekająco piękny i niepowtarzalny. Kraina św. Anny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem środowiska geograficznego, występują tu zarówno obszary wyżynne jak i nizinne. Bogactwo kulturalne Krainy tworzą unikalne zabytki architektury sakralnej, przemysłowej, zespoły pałacowo parkowe oraz Perła Śląska Opolskiego, jakim jest kompleks kalwaryjsko-klasztorny w Górze św. Anny, ustanowiony w 2004 r. Pomnikiem Historii. Centralną część Krainy św. Anny stanowi Park Krajobrazowy Góra św. Anny, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000. Wszystkie te walory przyrodniczo-geologiczne przyczyniły się do utworzenia na obszarze Polski drugiego w kolejności Krajowego Geoparku „Góra Św. Anny”.